دانلود نرم افزار تلفن همراه
کادر اداری دبیرستان

موسس و مدیریت دبیرستان : آقای محمد حسن دیلمی

معاونت دبیرستان : آقای عبدا… شفیعی

مدیر مالی : آقای بهروز عبداله پور

معاون پایه یازدهم و پیش دانشگاهی : آقای علی اکبر صداقتی

معاون پایه دهم : آقای علی پیروی

معاون مالی : آقای مجتبی عربانی

امور دفتری : آقایان مظلومی و صالح

مشاوران دبیرستان : آقایان ثابت، رضوی نیا و حبیب زاده

معاون پرورشی :آقایان اسلامی و خاک